منجی در ادیان 17: منجی در ادیان غیر ابراهیمی shia muslim                   
یهود، مسیحیت و اسلام، ابراهیمی اند

منجی در ادیان غیر ابراهیمی

ادیانی که بعد از حضرت ابراهیم توسط پیامبران الهی برای بشر، آورده شده را "ادیان ابراهیمی" می گویند؛ یهود، مسیحیت و اسلام، ابراهیمی اند و خصوصیت بزرگ این ادیان، اشتراک شان در توحید، معاد و نبوت است برای همین به آنها «ادیان توحیدی» هم می گویند.

 ادیان قبل از حضرت ابراهیم را "غیر ابراهیمی" می نامند؛ مانند: زرتشت، هندو، بودا... که اعتقاد به منجی و موعود نهایی، در آئین ها، فرهنگ ها و ادیان غیرابراهیمی هم بوده. ردّ پای آن را میتوان در کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی (همچون هند، چین، ژاپن، تایلند و ویتنام) مورد بررسی قرار داد.
منجی در ادیان، زواردهی، ص۱۷۸

_____________________________________________________

المخلص فی الأدیان غیر الإبراهیمیة

 الأدیان التی أرسلت للبشر بعد حضرة النبی إبراهیم عن طریق الرسل الإلهیة یُطلق علیها الأدیان الإبراهیمیة؛ الیهودیة، المسیحیة و الإسلام هی أدیان إبراهیمیة و الخاصیة الکبرى لهذه الأدیان هی اشتراکهها فی التوحید ، المیعاد و النبوة و لذلک یُطلق علیها الأدیان التوحیدیة أیضاً.

 الأدیان قبل حضرة النبی إبراهیم تُسمى الأدیان غیر الإبراهیمیة  مثل : الزرداشتیة ، الهندوسیة ، البوذیة .... و التی کان الاعتقاد بالمخلص و الموعود النهائی موجود أیضاً فی تقالیدها و ثقافاتها. یمکن التحقق من امتدادها فی البلدان الآسیویة الشرقیة و الشرقیة الجنوبیة (مثل الهند ، الصین ، الیابان ، تایلند و  فیتنام)
 المخلص فی الأدیان، زواردهی، ص۱۷۸

______________________________________________________

The Savior in non-Abrahamic religions

 The religions after Abraham, which are brought for humankind by divine prophets, are called "Abrahamic religions"; Judaism, Christianity and Islam are Abrahamic religions, and great feature of these religions is their having the following notions in common: the Monotheism, Resurrection and Prophecy, so they are also called "Monotheistic Religions".

 Religions before Abraham are called "non-Abrahamic", such as Zoroastrian, Hindu, Buddha..., the belief in the Savior and the final Promised person has been in rituals, cultures and non-Abrahamic religions. It is possible to study its trace in East Asia and South Asia (including India, China, Japan, Thailand and Vietnam).
 The Savior in Religions, R.S. Zavardehi, p. 178