همسرانی موفقند که :

 

در گفتگو با هم صدای خود را بلند نکنند

 

 تماس چشمی‌ برقرار کنند

 

 بخوبی به حرف‌های طرف مقابل گوش کنند

 

اگر نکته‌ای را متوجه نشدند، درمورد آن محترمانه سوال کنند