پیامدهای دوستی با جنس مخالف
هرچند دوستی با جنس مخالف، شادمانی،هیجان و لذت کوتاه مدت به دنبال دارد، ولی با توجه به زیانهای
آتیِ این نوع رابطه، عقل سلیم آن را برنمی تابد. این زیانها را میتوان چنین برشمرد:
1- ایجاد اختلال در تمرکز فکری : روابط با جنس مخالف میتواند تمرکز فرد را به هنگام تحصیل مختل کند یکی از عوامل مهم افت تحصیلی دانشجویان، گرفتاری در احساس وابستگی به جنس مخالف است. 2- ایجاد اضطراب: این نوع روابط معمولاً پنهانی و همراه با اضطراب است. این اضطراب در دراز مدت انسان را دچار ضعف اراده و برخی مشکلات روانی می کند.
3- بی دوامی رابطه ها: این دوستیها که طرف مقابل در آن هیچ تعهد جدی الزام آوری را نپذیرفته، بادوام نخواهد بود؛ بدین بیان که چه بسا فرد در برخورد با دختر یا پسری جذابتر، دوست خود را رها کند
4- ایجاد ناراحتی های روحی: این نوع روابط در ماههای اولیه همراه با هیجان و شادی است، ولی پس از چند ماه نگرانی نسبت به آینده این روابط و احساس حقارت از اینکه بازیچه امیال دیگری شده است، سبب ناراحتیهای روحی و روانی هر دو یا یکی از آنها میشود.
5- ضعف اعتماد :معمولاً این روابط همراه با بی اعتمادی نسبت به یکدیگر است؛ زیرا هردو احتمال میدهندبه همان سادگی که این رابطه شکل گرفت،روابط دیگری نیز پیش از این رابطه شکل گرفته و یا شکل خواهدگرفت.
6- تضعیف حمایت ها: این روابط اگر آشکار باشد، به دلیل تعارض با هنجارهای خانوادگی و اجتماعی،مورد حمایت قرار نمیگیرد و چه بسا سایر حمایتهای خانوادگی و اجتماعی نیز از فرد سلب گردد
7- کاهش شانس ازدواج موفق: دختران و پسرانی که سابقه دوستی با جنس مخالف دارند، معمولاً شانس کمتری برای ازدواج موفق خواهند داشت. این ضایعه برای دختران بیشتر است؛چراکه اغلب پسران به هنگام ازدواج به سراغ دخترانی میروند که هرگز به روی مردی آغوش نگشوده اند.
8- افزایش ازدواج های ناپایدار: در این دوستیها روابط دختر و پسر اغلب براساس جاذبه های ظاهری
شکل میگیرد و شرط اساسی یک ازدواج موفق، یعنی رعایت همتایی بین طرفین در آنها لحاظ نمیشود
از سوی دیگر، ارتباط عاطفیِ دو جنس به وابستگی ختم میگردد و نقصها دیده نمیشود. حال آنکه وقتی
هیجانات فروکش کند، نقصها نمایان شده، به کاهش رضایتمندی زناشویی و اختلافات خانوادگی
میانجامد.به همین دلیل، طبق برخی از تحقیقات صورت گرفته در آمریکا، از هر صد ازدواجِ عشقی، نود و
سه مورد آن با شکست دردناک مواجه شده است و در فرانسه، عمر متوسط هر ازدواج عشقی، سه ماه و نیم است.(1)
9- آسیب دختران: در این دوستیها معمولاً عشق با هوس، یکی دانسته میشود؛ حالآنکه عشق همراه با
احترام، اعتماد، تعهد، صمیمیت، گذشت، یاری ودرک و همدلی است، اما در هوسرانی، ابراز محبتها به
هیچ رو عمیق نیست و فرد تنها به دنبال رابطه جنسی است. از اینرو در بسیاری از این دوستیها هر چند
انگیزه اولیّه روابط دوستانه بوده است وی بزرگترین گوهر وجودی یک دختر به یغما میرود و عفت او
لکه دار میگردد.
10- ارتباط گناه: این رابطه ها حرام و گناه آلود است.لذت گناه میرود، ولی عقاب و عذاب خداوندی باقی می ماند. حضرت علی (ع) می فرمایند :
ای مردم! تقوا پیشه سازید؛زیرا صبر بر تقوا آسانتر از صبر بر کیفر الهی است(2)
1- کی نیا ، مبانی جرم شناسی ، ج 2 ، ص 808

 2- قال(ع) «أیّها النّاس، اتّقُوا الله؛ فإنّ الصبرَ على التقوى أهوَنُ مِن الصبرِ على عذابِ الله»؛ ابن شعبه حرانی،تحف العقول، ص220.

جزوه درس خانواده و جمعیت صفحه 9 و 10