تساوی حقوق زن و مرد

در عربستان پیش از اسلام چند شوهری و زنده به گور کردن دختران کاملا رایج بوده است.

با ظهور اسلام زنده به گور کردن دختران که از آداب عرب بوده کنار گذاشته شدو در پیمان ازدواج  به جای اینکه پدر دختر، کابین به دامادش بپردازد مقرر شد که شوهر به همسرش مهریه بدهد.

برای زنان حق میراث در نظر گرفته شد در حالی که قبلا فقط افراد مذکر ارث می بردند.بنابراین با ظهور اسلام موقعیت اجتماعی زنان شروع به پیشرفت کرد.همچنین پیامبر اسلام با فرمان الهی، با شرایط معینی با زنان بیعت نمودند و زنان را در امور سیاسی و اجتماعی شریک ساختند.

«ای پیامبر چون زنان مؤمن آیند که با تو بیعت کنند که دیگر هرگز شرک به خدا نیاورند سرقت و زناکاری نکنند و اولاد خود را به قتل نرسانند و برکسی افترا و بهتان میان دست و پای خود نبندند و با تو در هیچ امر معروفی مخالفت نکنند ،بدین شرایط با آنان بیعت کن و برای آنان از خدا آمرزش و غفران طلب که خدا بسیار آمرزنده و مهربان است»(ممتحنه آیه12 )

یکی از مسائل دنیای امروز که بسیار از آن صحبت می شود تساوی حقوق زن و مرد است اما این تساوی از نظر اسلام چگونه است؟

شرط اصلی سعادت هریک از زن و مرد و در حقیقت جامعه ی بشری این است که دو جنس ،هریک در مدار خویش در حرکت باشند و از مدار خود خارج نشوند.

آزادی و برابری زن و مرد آنگاه سود دارد که هیچ کدام از مسیر طبیعی و فطری خود خارج نشوند .آنچه در هر جامعه ای مشکل ایجاد کرده است قیام بر ضد فطرت و طبیعت است.عدم توجه به وضع فطری و طبیعی زن موجب پایمال شدن حقوق خود او خواهد شد.اگر زن و مرد در تمام موارد مشابه هم باشند در این صورت زن باید در تمام کارهای سخت و سنگین نیز با مرد شریک باشد و به فراخور نیروی کارش مزد نیز بگیرد،همانند مرد.توقع احترام و حمایت از مرد نداشته باشد و تمام هزینه ها را خودش بعهده بگیرد و در هزینه ی زندگی و فرزندان با مرد یکسان باشدو...

بالطبع نیروی زن برای کار کمتر از مرد است و اذیت شدنش بیشتر. بنابراین در موقعیت سختی قرار خواهد گرفت.

پس تساوی زن و مرد باید با در نظر گرفتن فطرت و طبیعت آنها برقرار باشد در غیر این صورت با توجه به شرایط جسمی و نوع آفرینش،زن نمیتواند در تمام زمینه ها با مرد برابر باشد.

مثلا در قرآن کریم پاداش در زندگی واپسین برای زن و مرد یکسان است

«و کسی که چیزی از اعمال صالح را انجام دهد خواه مرد با شد یا زن در حالی که ایمان داشته باشد داخل بهشت میشود»(نسا آیه 124 )

2.تساوی در برخی مجازاتها

3.تساوی در مالکیت اقتصادی و مالی

4.تساوی در سرشت و طینت:

«ای مردم از مخالفت پروردگارتان بپرهیزید همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید و همسر او را نیز از جنس او خلق کرد»(نسا آیه 1 )

5.تساوی در تأثیرپذیری از سوی دشمنان درونی و بیرونی

در برخی از کتابهای مذهبی دیگر زن عنصر گناه است اما در آیات قرآن برخلاف این کتابها زن عنصر گناه نیست و خروج آدم از بهشت را وسوسه ی شیطان می داند:

«باز شیطان در او وسوسه کرد گفت:ای آدم آیا (میل داری) تو را بر درخت ابدیت و ملک جاودانی دلالت کنم؟»(طه آیه 120

7.تساوی در برابر فرمان خدا و رسول خدا

«هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند،اختیاری در برابر فرمان خدا داشته باشد وهرکس خدا و فرستاده اش را نافرمانی کند قطعا دچار گمراهی آشکاری گردیده است »(احزاب آیه36  )

8.تساوی در رعایت حقوق یکدیگر

همانطور که در اسلام حقوقی برای مرد وضع شده است تا زن رعایت آن را بعهده بگیرد ،زن نیز حقوق مختلفی دارد که مرد موظف است آنها را رعایت کند.

خداوند متعال میفرمایند:

«و زنهایی که طلاق داده شدند از شوهر نمودن خودداری کنند تا سه پاکی بر آنان بگذرد و آنچه را (حیض یا حمل)که خدا در رحم آنها آفریده کتمان نکنند اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارند و شوهران آنها در زمان عده سزاوارترند که آنها را به زنی خود رجوع دهند اگر نیت سازش دارند و زنان را بر شوهران حق مشروعی است چنانچه شوهران را بر زنان ، لیکن مردان را بر زنان افزونی است و خدا توانا و داناست.»(بقره آیه 228 )

زن و مرد باید مصلحت اندیش بوده و حفظ حقوق متقابل را آنطور که شایسته است بر عهده بگیرند و هیچکدام نباید از حقوق خود سوء استفاده کنند.

 با توجه به مطالبی که گفته شد اسلام به زن توجه خاصی داشته و جایگاه زن را جایگاه والایی میداند تا جایی که برابری زن و مرد را طوری در نظر گرفته که با توجه به فطرت او اثر زیانباری برایش نداشته باشد و فشاری بیش از توان خود را متحمل نشود . کدامیک از ادیان دیگر چنین نگاهی به زن داشته است؟!

منابع:

حقوق زن در اسلام. یحیی مدنی

زن در اسلام.عباسعلی محمودی

نظام حقوق زن در اسلام.مرتضی مطهری