دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « جنود عقل و جهل » shia muslim         
دانلود سلسله جلسات سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع « جنود عقل و جهل » در ماه مبارک رمضان سال 96 و 97
صوت ها
جلسه اول- دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 29 مگابایت دانلود فایل
جلسه اول- دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 8 مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم- دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 32 مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم- دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 37 مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت دانلود فایل
جلسه چهارم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 37 مگابایت دانلود فایل
جلسه چهارم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت دانلود فایل
جلسه پنجم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 27 مگابایت دانلود فایل
جلسه پنجم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 8 مگابایت دانلود فایل
جلسه ششم- دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 40 مگابایت دانلود فایل
جلسه ششم- دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 12 مگابایت دانلود فایل
جلسه هفتم- دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 41 مگابایت دانلود فایل
جلسه هفتم- دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 12 مگابایت دانلود فایل
جلسه هشتم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 32 مگابایت دانلود فایل
جلسه هشتم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت دانلود فایل
جلسه نهم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 40 مگابایت دانلود فایل
جلسه نهم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 12 مگابایت دانلود فایل
جلسه دهم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 30 مگابایت دانلود فایل
جلسه دهم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت دانلود فایل
جلسه یازدهم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 32 مگابایت دانلود فایل
جلسه یازدهم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت دانلود فایل
جلسه دوازدهم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 35 مگابایت دانلود فایل
جلسه دوازدهم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 10 مگابایت دانلود فایل
جلسه سیزدهم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 38 مگابایت دانلود فایل
جلسه سیزدهم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 11 مگابایت دانلود فایل
جلسه چهاردهم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 33 مگابایت دانلود فایل
جلسه چهاردهم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 10 مگابایت دانلود فایل
جلسه پانزدهم - دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 36 مگابایت دانلود فایل
جلسه پانزدهم - دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 10 مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

جلسه اول - دانلود تصویری با کیفیت HD720 - حجم 584 مگابایت

دانلود فایل

جلسه اول - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 186 مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوم - دانلود تصویری با کیفیت HD720 - حجم 458 مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 195 مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم - دانلود تصویری با کیفیت HD720 - حجم 476 مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 232 مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهارم - دانلود تصویری با کیفیت HD720 - حجم 434 مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهارم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 183مگابایت

دانلود فایل

جلسه پنجم- دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 25 مگابایت(به علت مشکل فنی فایل تصویری کامل موجود نمی‌باشد)

دانلود فایل

جلسه ششم- دانلود تصویری با کیفیت HD720 - حجم 372 مگابایت(به علت مشکل فنی فایل تصویری کامل موجود نمی‌باشد)

دانلود فایل

جلسه ششم- دانلود تصویری با کیفیت 360 - حجم 162 مگابایت(به علت مشکل فنی فایل تصویری کامل موجود نمی‌باشد)

دانلود فایل

جلسه هفتم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 376 مگابایت

دانلود فایل

جلسه هفتم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 132 مگابایت

دانلود فایل

جلسه هشتم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 324 مگابایت

دانلود فایل

جلسه هشتم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 117 مگابایت

دانلود فایل

جلسه نهم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 347 مگابایت

دانلود فایل

جلسه نهم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 148 مگابایت

دانلود فایل

جلسه دهم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 324 مگابایت

دانلود فایل

جلسه دهم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 113 مگابایت

دانلود فایل

جلسه یازدهم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 323 مگابایت

دانلود فایل

جلسه یازدهم- دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 118 مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوازدهم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 370 مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوازدهم - دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 145 مگابایت

دانلود فایل

جلسه سیزدهم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 305 مگابایت

دانلود فایل

جلسه سیزدهم- دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 162 مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهاردهم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 297 مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهاردهم- دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 135 مگابایت

دانلود فایل

جلسه پانزدهم - دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 402 مگابایت

دانلود فایل

جلسه پانزدهم- دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 139 مگابایت