سازمان‌های فعال حقوق زنان نگران از تصویب قانون ملی و عبری shia muslim                   
تبعیض زنان

ده‌ها سازمان زنان با خطاب قرار دادن اعضای کنست، خواستار جلوگیری از تایید قانون ملی و قانون عبری شدند.

این سازمان‎ها نگران هستند که تحت عنوان تقویت مشخصه‌های یهودی اسرائیل، جایگاه قوانین مذهبی تقویت شود که باعث تبعیض در حقوق آن‌ها در اسرائیل می‌شود.