فرهنگ غنی غربی در ایران! shia muslim                   
به بهانه کنترل و محافظت از کودک نوپا

به بهانه کنترل و محافظت از کودک نوپا، ابزار نامتعارفی به سبد خرید خانواده های ایرانی اضافه شد.

قلاده کودک هم در ایران دیده شد!