افشای تجاوزات جنسی در دانشگاه‌های اسرائیل shia muslim                   
یکصد مورد شکایت از تجاوز جنسی در دانشگاه‌های اسرائیل در طول یکسال

اطلاعات منتشر شده ازسوی «کمیسیون جلوگیری از تجاوزات جنسی در دانشگاه‌ها» نشان می‌دهدکه تغییر قابل توجهی در تعداد شکایت‌ها نسبت به سال پیش از آن صورت نگرفته است.

برخی شکایات بطور رسمی و برخی دیگر از مسیرهای دیگر به دست مسئولین رسیده است. 

فهرست تعداد شکایت در دانشگاه‌های اصلی به شرح زیر است:

دانشگاه تل‌آویو: 19 شکایت (سال قبل از این 21 مورد شکایت)

دانشگاه آریئل: 16 شکایت (سال قبل از این 7 مورد شکایت)

موسسه وایزمن: 12 شکایت (سال قبل از این 6 مورد شکایت)

دانشگاه بارایلان: 8 شکایت (سال قبل از این 21 مورد شکایت)

دانشگاه بن گوریون: 15 شکایت (سال قبل از این 15 مورد شکایت)؛ در یکی از موارد، کارمند این دانشگاه که به یک نفر تجاوز کرده است، محکوم به حبس مشروط شده؛ اما باوجود این مسئله هنوز در دانشگاه مشغول به کار بوده و اقدامات غیراخلاقی خود را ادامه می‌دهد!