عکس خبری shia muslim                   
مسلمان روهینگیایی

ستون‌ نویس میدل‌ ایست‌ آی: کودک گرسنه مسلمان روهینگیایی با گریه از عکاس غذا می خواست