تیلرسون: ایران طبق «برجام» عمل کرده است shia muslim                   
رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا در کنفرانسی مطبوعاتی در نیویورک انطباق عملکرد ایران با توافق هسته ای را تائید کرد.

به گزارش مصاف، وزیر خارجه آمریکا تائید کرد که عملکرد ایران از منظر فنی منطبق با توافق هسته ای (برجام) بوده است.

منبع: اسپوتنیک